มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ “Rethink : social development for sustainability in ASEAN Community” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาชนบทและระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อหาแนวทางการเตรียมรับมือและปรับตัวของชุมชนและท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน

When: ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 13 มิถุนายน 2557

Where: ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

Contact: กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร/โทรสาร 0-43203176-7,084-4099928 e-mail:cscd@kku.ac.th

Permalink: http://cscd.kku.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร