ม.ราชภัฏอุดรธานี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศในชื่อ “International Conference of Business and Industrial Research” หรือ ICBIR 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้า่งองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิชาการ การพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

When: ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556-14 กุมภาพันธ์ 2557

Where: ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Contact: กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร 0 4221 1040-59 ต่อ 124,711 โทรสาร 0 4224 1418 E-mail:personel@udru.ac.th

Permalink: http://www.udru.ac.th/hrm/ หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครบุคลากร”

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร