สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม 2557”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง “วัฒนธรรมสมัยนิยม”

When: ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

Where: ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

Contact: ศูนย์บริหารสินทรัพย์ สถาบันวิืจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-800-2344 E-mail:RILCA2014@gmail.com

Permalink: http://www.rilcaconf.lc.mahidol.ac.th/2014

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร