ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17

สมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17 โดยการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 4 วัน

When: ระหว่างวันอังคารที่ 18-วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

Where: ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Contact: สมาคมสหกิจศึกษาไทย 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Permalink: http://www.tace.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร