ขอเชิญส่งบทความวิืจัยเ้ข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ มีนโยบายดำเนินการโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ระดับชาติ (อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป) ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท) 12 สาขาวิชา โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายจัดการประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัล
รางวัลระดับชาติ แต่ละสาขาวิชา
ดีเยี่ยม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 20,000 บาท
ดี เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 10,000 บาท
ชมเชย เกียรติบัตร
รางวัลระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละสาขาวิชา
ระดับปริญญาเอก
ดีเยี่ยม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 10,000 บาท
ดี เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 5,000 บาท
ชมเชย เกียรติบัตร
ระดับปริญญาโท
ดีเยี่ยม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 7,000 บาท
ดี เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 3,000 บาท
ชมเชย เกียรติบัตร

When: ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557

Where: ณ สำนักวิจัย สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

Contact: สำนักวิจัย สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240 โทร 02-727-3312,02-727-3300 โทรสาร 02-375-8972 E-mail:nidaresearch@hotmail.com

Permalink: http://www.nida.ac.th/researchaward2557

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร