สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรเลีย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ประจำปี 2557 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปของไทยสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรเลีย โดยแบ่งเป็๋นทุนปริญญาเอก (Ph.D.Scholarship) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship) และทุนวิจัียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D.Student)

When: เปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2557

Where: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Contact: นางสาวกนกพร นุ่มดี สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษานานาชาติ โทร 0 2610 5463-5 โทรสาร 0 2354 5570

Permalink: http://www.inter.mua.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร