สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประัดับปริญญา) จำนวน 4 ประเภททุน
1.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 56 ทุน
2.ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 20 ทุน
3.ทุนกระัทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 59 ทุน
4.ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ทุน

When: ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556

Where: สำนักงาน ก.พ.47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Contact: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร 0 2547 1916 โทรสาร 0 2547 1346

Permalink: http://scholar.ocsc.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัคร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร