สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินโครงการการจัดการประชุมระดับนานาชาติ The SIBRRDINRRU Hong Kong Conference 2014 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฯ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บุคลากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสในการเดินทางไปนำเสนองานวิจัยในสาขาต่างๆ ร่วมกัน อันจะัเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ

When: ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2557

Where: ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Contact: สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 044-272941 ภายใน 1516 มือถือ 086-6521556

Permalink: http://www.nrru.ac.th/rdi

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร