ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดค่ายฝึกอบรมทำการวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาับันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ฝึกทำการวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและถูกต้ิองตามหลักวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเิองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็๋นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 6

When: ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556

Where: ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

Contact: ฝ่ายเครือข่าย ปขมท. โทร 093-2094417,089-555-6661

Permalink: http://www.insti-research.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร