สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัำดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2555

สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จัำดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2555 โดยรวบรวมผลการดำเนิินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจในบทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้น ในเรื่องการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมนั้น สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ดำเนินการผ่านช่องทาง Justice Channel, http://www.oja.go.th, http://www.ncjad.go.th, http://www.facebook.com/justicechannel.tv และ http://www.youtube.com/ojajusticetv

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร