เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 (2014 SPUC National Conference)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุีรี กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556 (2014 SPUC National Conference) เรื่องผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา (Research and Creative Solutions for Development) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

When: วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557

Where: ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา้เขตชลบุีรี

Contact: สำนักงานวิชาการ โทรศัพท์ 0-3874-3690-9 ต่อ 2106,2113 โทรสาร 0-3874-3700

Permalink: http://www.east.spu.ac.th/spuccon 2014

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร