มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” จัดประชุมวิืชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 “การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม” วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการบริหารและการจัดการในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเปิืดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลที่สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมประชุมเพื่อทราบความก้าวหน้าทางด้านการบริหารและการจัดการในปัจจุับันและแนวโน้มในอนาคต

When: ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

Where: ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

Contact: ศูนย์วิจัย โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 431,633,128,528 โทรสาร 02-5800064

Permalink: http://www.dpu.ac.th/dpurc/conference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร