ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจสีขาว เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ”

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจสีขาว เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ” เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยสามารถส่งหนังสือตอบรับให้การสนับสนุนโรงการ “คอนเสิร์ตเยาวชนไทย หัวใจสีขาว”
วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
1.วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 อุดรธานี
2.วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ลำปาง
3.วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 หาดใหญ่
4.วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 ราชบุรี
5.วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 พิษณุโลก
6.วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สุราษฎร์ธานี
7.วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 อุบลราชธานี
8.วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 พัทยา
9.วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 กรุงเทพมหานคร

When: ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2556 – 24 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00-22.00 น.

Where: ณ สนามกีฬาประจำจังหวัด

Contact: สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพๆ 10300, สำนักงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2288 4305

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร