ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ปราะจำปีการศึกษา 2557

When: เิปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557

Where: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Contact: ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์(นางสาวนฤมล ดาวงาม) โทร 02-613-2147 โทรสาร 02-222-0159

Permalink: http://www.grad.law.tu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร