ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัึครเข้าศึุกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระัดับปริญโท รุ่นที่ 12 และปริญญาเอกรุ่นที่ 8 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

When: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

Where: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Contact: โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินฯ ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2942 8932 โทรสาร 0 2942 8933

Permalink: http://www.sluse.ku.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร