คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2013

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ASEAN Research Landscape:Key Trends and Beyond

ด้วย Thomas Reuters ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอความร่วมมือจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม UMAP International Workshop 2013 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP IS) ร่ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิับัติการสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติื ประจำปี 2556

กรมสุขภาพจิตได้กำหนดจัดงานสัปดาห์สุขภาพจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน