คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมภาษาเขมร พม่า ลาวและเวียดนาม สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

ศูนย์ภาษา วัฒนธรรมและการพัฒนาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาเขมร พม่า ลาว และเวียดนาม สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่ออบรมภาษาเขมร พม่า ลาวและเวียดนาม เพื่อการสื่อสาร ในหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

When: ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556

Where: ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Contact: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 043-754361 โทรสาร 043-754369 E-mail:aseanmsu@gmail.com

Permalink: http://www.human.msu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร