ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริง ณ ประเทศอังกฤษ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล จัดโครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการให้ถึงระดับสื่อสารได้จริงในระดับหนึ่ง ดังนั้นเนื้อหาของโครงกรฯ จึงเป็นการเน้นที่การเรียนภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนและฝึกฝนการใช้ในสถานการณ์จริงเป็นสำคัญ โดยเป็นการเรียนและการฝึกฝนที่เข้มข้น ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง มีการเรียนใน Class และกิจกรรมฝึกภาษา พักกับ Host family มีอาจารย์ดูแล 1 คนต่อกลุ่ม

When: ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557

Where: ประเทศอังกฤษ เมือง Wrexham

Contact: เลขที่ 43 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 โทรศัพท์ 02-690-0375-7 โทรสาร 02-691-5199

Permalink: http://www.ecethailand.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร