ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” The 7th International Conference Academics-Research on “Sustainable Local Development toward ASEAN Community”

When: วันที่ 7 ธันวาคม 2556

Where: ณ ห้องประชุม ICIT 2-3 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Contact: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 084-4941866 หรือ 055-411096 ต่อ 1401,1402 E-mail:watcharapong.gen@gmail.com

Permalink: http://human.uru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร