เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Research Support

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการสืบตชค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัย Research Support สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ในการทำผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการและรู้จักแหล่งสารสนเทศที่มีให้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ

When: ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2556

Where: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: คุณวรภัทร อาปะโม บรรณารักษ์ห้องสมุดกฎหมาย โทรภายใน 225,247

Permalink: http://arcm.rmu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร