ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีนโยบายในการจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ประจำทุกปีๆ ละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการพร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและรวบรวมผลงานทางวิชาการองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงให้มีการใช้ประโยชน์จากผลงานที่ตีพิมพ์จากวารสารวิชาการ

When: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Where: กองบรรณาธิการวารสารวิชาการออนไลน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 หรือ E-mail:husonsru@hotmail.com

Contact: ดร.ภิญโญ ภู่เทศ 0-8153-2002-3,0-5621-9100-29 ต่อ 2202

Permalink: http://www.nsru.ac.th/human/journal.php

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร