ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

When: ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

Where: ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Contact: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 0 3570 9097

Permalink: http://www.ruscon.rmutsb.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018

When: ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

Where: ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Contact: สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ โทรศัพท์ 0 2561 4504-5 ต่อ 441,442

Permalink: http://geoinfotech.gistda.or.th และ http://scgi.gistda.or.th/scgi2018

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประกวดบทความทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการประกวดบทความทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเขียนและพัฒนาคุณภาพบทความทางวิชาการ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

When: ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-16.00

Where: ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Contact: กองบรรณาธิการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.0 3642 7485-93 ต่อ 231, 0 3641 1150

Permalink: http://human.tru.ac.th/husoc

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

When: ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

Where: ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Contact: สำนักงานต่างประเทศ โทร.044-611221 ต่อ 7906

Permalink: http://www.oire.bru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวการแข่งขัน/ความรู้

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: What’s happening in Arts & Design in 21th Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21”

When: ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.

Where: ณ ห้องประชุม DPU Hall อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

Contact: ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 128,152,528

Permalink: http://www.dpu.ac.th/conference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดำริจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมไท-ไทย วัฒนธรรมข้าว เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมไท-ไทย รวมถึงสนับสนุนและสร้างเครือข่ายการศึกษาและการวิจัยด้านไทยศึกษาในลักษณะสหสาขาในหัวข้อเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าว

When: ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

Where: ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Contact: สถาบันไทยศึกษา โทรศัพท์ 02 218 7492-5

Permalink: http://www.thaistudy.chula.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด”

When: ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561

Where: ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Contact: ผู้ประสานงาน น.ส.สุภัทรา บัวเพิ่ม โทร 085-115-6621

Permalink: http://www.thaihealth.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์