มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

When: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

Where: ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

Contact: รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 05-446-6666 ต่อ 1047-8 มือถือ 082-6291970

Permalink: http://www.prc.up.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562
1.ประเภทที่ 1:ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน
2.ประเภทที่ 2:ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน
3.ประเภทที่ 3:ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) จำนวน 2 ทุน

When: ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

Where: ณ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน

Contact: รายละเอียดเพิ่มเติม คุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ โทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 107

Permalink: http://www.fulbrightthai.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ในหัวข้อ “TOWARD A LEARNING CULTURE” รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

When: ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561

Where: ณ เมืองออสโลว์และเมืองแบร์เกน ประเทศนอร์เวย์

Contact: รายละเอียดเพิ่มเติม สมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์ โทรศัพท์ 02-126-7632 ถึง 34 ต่อ 123

Permalink: http://www.knit.or.th/web/issotl2018

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 3

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น 3 : Solution by Design) เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้การออกแบบกระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

When: ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

Where: ณ สถาบันคลังสมองของชาติ

Contact: รายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-1267632-34 กด 0 หรือ 094-9519645

Permalink: http://www.knit.or.th/web/riii3

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง ปี 2562”

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2562” จำนวน 9 สาขาอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร สิ่งแวดล้อม นักพัฒนา ผู้ริเริ่มธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสรรหาคัดเลือกประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงที่มีความสามารถ มีประวัติการทำงานโดดเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ

When: ภายในเดือน กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2561

Where: ณ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

Contact: สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

Permalink: http://ird.stou.ac.th/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

When: ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

Where: ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Contact: ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-5047588-9

Permalink: http://ird.stou.ac.th/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

เทศบาลตำบลนาดูนร่วมกับชมรมฟุตบอลนาดูน จัดกิจกรรมงานวิ่ง พระธาตุนาดูนฮาล์ฟมาราธอน

เทศบาลตำบลนาดูน ร่วมกับชมรมฟุตบอลนาดูน โดยการส่งเสริมกิจกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตินาดูน ได้จัดกิจกรรมงานวิ่ง พระธาตุนาดูนฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้มีกิจกรรมที่สามารถประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักวิ่ง นักท่องเที่ยว นักแสวงบุญ ได้รู้จักและเข้ามากราบไหว้ทำบุญ ณ องค์พระบรมธาตุนาดูน

When: ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

Where: ณ เทศบาลตำบลนาดูน

Contact: สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาดูน โทร 043-797096

Permalink: https://www.facebook.com/PhraThatNadunHalfMarathon/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์