บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

When: ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2562

Where: ณ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

Contact: บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้ประสานงาน คุณวราภรณ์ ด่านดำรงรักษ์ โทรศัพท์ 02-5398821 ต่อ 203 หรือ 089-1641880

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวรับสมัคร

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 และกรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ครั้งที่ื 1 ประจำปีการศึกษา 2562

When: สมัครทาง Internet ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2562, สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 28 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2562

Where: ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

Contact: กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร.02-7273370

Permalink: http://entrance.nida.ac.th/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวทุน/การศึกษา

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 3-5 นาที ส่งได้คนละ 1 ผลงาน ภายใต้หัวข้อ “ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?” โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ 3.ระดับประชาชนทั่วไป

When: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562

Where: ณ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Contact: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร โทร.02-580-9729-31 ต่อ 503 คุณอุทุมพร ทีลาศ นักประชาสัมพันธ์

Permalink: http://www.nvi.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก/โท จำนวน 2 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 1 อัตรา และสังกัดสาขาวิชาดนตรี 1 อัตรา ค่าจ้างสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอกเดือนละ 25,200 บาท และคุณวุฒิปริญญาโทเดือนละ 21,00 บาท

When: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2562

Where: ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Contact: กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (อาคารอัมรินทร์พิทักษ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Permalink: http://www.nsru.ac.th/th/news/recruitment/recruit

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” รุ่นที่ 20 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ส่วนงาน และสถาบัน ในการบริหารงาน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

When: ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562

Where: ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

Contact: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์, 108 คุณจริยา

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 6

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริการวิชาการในการบริหารหลักสูตรตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
When: ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562

Where: ณ โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

Contact: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์, 108 คุณจริยา

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2” (University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement in South Korea # 2) เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการนำกระบวนการอาสาสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

When: ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2561

Where: ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Contact: คุณสุกัญญา สมเกียรติ โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 103, 123

Permalink: http://www.knit.or.th/volunteer

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์