ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน:ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน”

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม “การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน:ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน”

When: ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561

Where: ณ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์

Contact: คุณกิตติวรา จันทรุกขา โทร.045-353740 หรือโทร 080-3632125

Permalink: facebook:Faculty Of Applied Art And Architecture

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

When: ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

Where: ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Contact: สำนักพัฒนาวิชาการ โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1511, 1136, 1422

Permalink: http://hcuconf.hcu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 6 ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561

When: ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22- วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

Where: ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Contact: สมาคมสหกิจศึกษาไทย โทรศัพท์ 0 2503 2628-9

Permalink: https://tace.sut.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

When: ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

Where: ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Contact: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์ โทรศัพท์ 061-505-3078

Permalink: email:amethanon73@outlook.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18

When: ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561

Where: ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

Contact: โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์, 108 คุณจริยา

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” Development Administration towards Sustainable Development

When: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

Where: ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Contact: สำนักงานเลขานุการสำนัก โทร.0-2727-3300, 0-2375-8972

Permalink: http://conference.nida.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference:NAC2018) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges)

When: ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561

Where: ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

Contact: คณะทำงานประชาสัมพันธ์งาน NAC2018 โทร.0 25647000 ต่อ 1162, 71725 (สัญจนา/ชนานันท์)

Permalink: http://www.nstda.or.th/nac

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ