คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลโดยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนด้าน IT นักวิชาการ นักวิจัยและนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความรู้ความสามารถในการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

When: ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562

Where: ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

Contact: นายพิษณุ คุณชื่น โทรศัพท์ 081-6610475

Permalink: http://www.mbs.msu.ac.th/mbs_training

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โฆษณา
โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และการสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

When: ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562

Where: ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

Contact: นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ 085-5015995 และนายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-3608899

Permalink: http:\\umdc.tsu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและด้านวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

When: ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา

Where: ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Contact: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 02-5048400, 02-5048351-3

Permalink: http://commarts-research.stou.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT) in The Digital World”

When: ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น

Where: ณ ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Contact: ฝ่ายวิจัย โทร.02-2186021, 02-2186038

Permalink: http://www.culi.chula.ac.th/research

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติและส่งผลงานวิชาการนำเสนอ

กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in a Changing World : The New Challenges)

When: ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562

Where: ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Contact: ผู้ประสานงาน นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์, นางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต โทรศัพท์ 02-5908238, 02-5908177

Permalink: http://www.aimhc.dmh.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2019

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน จัดการแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือนักลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต

When: รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 14 มกราคม-วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

Where: ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Contact: ผู้ประสานงาน คุณวิลาศิณี ชิตรัถถา โทร.0-2009-9817

Permalink: http://www.set.or.th/yfs

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 12

When: ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562

Where: ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Contact: ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์. 0-2241-6543-5

Permalink: http://www.hcdsuandusit.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ