สถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2” (University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement in South Korea # 2) เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการนำกระบวนการอาสาสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

When: ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2561

Where: ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Contact: คุณสุกัญญา สมเกียรติ โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 103, 123

Permalink: http://www.knit.or.th/volunteer

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable Community Development) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

When: ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Where: ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contact: บัณฑิตวิทยาลัย โทร 053-885990

Permalink: http://gnru2019.cmru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6 ภายใต้งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานวิจัย

When: ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561

Where: ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Contact: สำนักงานวิทยาเขตฯ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โทร 0-4272-5021 ต่อ 1800, 08-1380-2403

Permalink: http://conference.csc.ku.ac.th/national/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 3” ประจำปี 2561

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมมือจัดโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 3” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังสู่ความยั่งยืน”

When: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Where: ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Contact: ผู้ประสานงาน นางสาวกรกาญจน์ กองเจริญ โทร 02-201-6470

Permalink: http://www.mcot.net/ir>บรรษัทภิบาล>การกำกับดูแลกิจการ>นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆังและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์

When: ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

Where: ณ วัดบ้านคล้า ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Contact: สำนักงานอธิการบดี โทร 0-4400-9711 ต่อ 104

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวทำบุญกฐิน

รัฐบาลโอมานประกาศให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่ารัฐบาลโอมานประกาศให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 แก่นักเรียนไทย จำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเต็ม จำนวน 1 ทุน และเป็นทุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน จำนวน 1 ทุน โดยมี 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2.สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และ 3.สาขาภาษาและวรรณกรรม

When: ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561

Where: ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Contact: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02-281-0565 ต่อ 117

Permalink: http://www.mua.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวทุน/การศึกษา

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32 หลักสูตร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

When: ตั้งแต่บัดนี้ – กรกฎาคม 2562

Where: ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

Contact: ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.087-977-8668

Permalink: http://www.hrdcenter9.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา